استاندارد ۲۰۵۳۳ – پارکینگ های مکانیزه (خودرو) – الزامات و توصیه ها

استاندارد شماره ۲۰۵۳۳ سازمان ملی استاندارد ایران با عنوان «پارکینگ های مکانیزه (خودرو)- الزامات و توصیه ها» در بیست و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد حمل و نقل مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مورد تصویب قرار گرفته است.

این استاندارد برای ارائه یک دیدگاه کلی از ویژگیهای کلیدی، الزامات و توصیه های مورد نیاز کارفرمایان، طراحان، سازندگان و بهره برداران پارکینگ های مکانیزه در مواردی از قبیل ابعاد و اندازه ها، ویژگی های موردنیاز ایمنی، حفاظت و پیشگیری از حریق، ورودی و خروجی ها، میزان مجاز انتشار صوت و ارتعاش و ملاحظات ترافیکی مرتبط با احداث پارکینگ های مکانیزه کاربرد دارد. 

هدف از تدوین  این استاندارد تعیین حداقل ضوابط و مقررات براى طرح، اجرا و بهره بردارى از سامانه هاى پارکینگ مکانیزه (خودرو) به منظور حصول اطمینان از نتیجه بخش بودن عملکرد آنها می باشد.

شایان ذکر است سامانه هایی که در آنها سرنشین در مراحل پارک، داخل خودرو باقی می ماند (از قبیل آسانسورهاى بالابر خودرو و غیره) در محدوده ضوابط این استاندارد نمی باشند. همچنین، این استاندارد جزئیات معماری، سازه ای، مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی پارکینگ های مکانیزه را تعیین نمی کند.

استاندارد ۲۰۵۳۳ – پارکینگ های مکانیزه (خودرو) – الزامات و توصیه ها

منابع و مآخذ مورد استفاده در تدوین استاندارد شماره ۲۰۵۳۳ سازمان ملی استاندارد ایران

منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

– ضوابط احداث پارکینگ های طبقاتی- معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران

– الزامات ترافیکی احداث پارکینگ های مکانیزه – معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

– دستورالعمل ایمنی پارکینگ های مکانیزه – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

– PREN 14010: 2004, Safety of machinery-Equipment for power driven parking of motor vehicles

– VDI 4466: 2001, Automatic parking systems-Basic principles

– Guide to the Design & Operation of Automated Parking Facilities (Automated & Mechanical Parking Association, National Parking Association-US)

– Standard Guideline for Automated Facilities in the UNITED STATES

– Korean Parking Lot Act (The Regulation on Safety and Inspection Standards of Mechanical Parking Equipment)

– Japanese Standard in Automated Parking (Standards of Parking Structure), NFPA 88A -Standard for Parking Structures (2011 edition)

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

مطالب پیشنهادی