پارکینـگ مکانیـزه روتـاری

پارکینگ روتاری نسل جدید اپـتیم پارک می‌تواند از 8 تا 30 عدد جای پارک را فقط در 32 متر مربع فراهم کند. به واسطه‌ی تکنولوژی اپتیم پارک، پارکینگ‌ها در سه وضعیت : روی سطح زمین، توامان رو و زیر سطح زمین، کاملا زیر سطح زمین قـابل اجـراست.