پارکینـگ مکانیـزه پازلی

این نوع مکانیزم در سه وضعیت و قابلیت نصب روی سطح زمین، زیر زمین و توامان رو و زیر سطح زمین را دارد. این پارکینگ انعطاف پذیری بالایی از لحاظ طبقات و تعداد  ردیف‌های عمودی و افقی همزمان را دارا می‌باشد.