پارکینـگ مکانیـزه کامباین

این نوع پارکینگ نسل جدیدی از پارکینگ مکانیزه می‌باشد که نوآوری‌های متعددی در طراحی و ساخت این نوع پارکینگ ایجاد شده است. این پارکینگ‌ تلفیقی از پارکینگ مکانیزه آسانسوری (‌برجی) و پارکینگ مکانیزه پازلی است.