پارکینـگ مکانیـزه ستونی (مسکونی)

این نوع پارکینگ مکانیزه در دو وضعیت ارائه می‌شود : پارکینگ مکانیزه مسکونی غیر مزاحم که بصورت 2تایی و3تایی در حیاط یا پارکینگ‌های منازل مسکونی قابل اجراست و پارکینگ مکانیزه مسکونی مزاحم که بصورت 2تایی،3تایی و ۴تایی قابل اجراست.