پارکینـگ مکانیـزه پالت لس

پارکینگ پالت لس اپتیم پارک با تلفیقی از تکنولوژی پارکینگ‌های آسانسوری نسل قدیم و سیستم پارکینگ شکل گرفته تا فضا و سرعت بیشتری نسبت به نسل گذشته‌ی خود داشته باشد. این نوع پارکینگ نیز همانند سیستم روتاری در سه وضعیت: روی سطح زمین، توامان رو و زیر سطح زمین، کاملا زیر سطح زمین قـابل اجـراست.