پارکینـگ مکانیـزه روتـاری

پارکینگ روتاری نسل جدید اپـتیم پارک می‌تواند از ۸ تا ۳۰ عدد جای پارک را فقط در ۳۲ متر مربع فراهم کند. به واسطه‌ی تکنولوژی اپتیم پارک، پارکینگ‌ها در سه وضعیت : روی سطح زمین، توامان رو و زیر سطح زمین، کاملا زیر سطح زمین قـابل اجـراست.